نسخه 38.0
تاریخ به روز رسانی: 19 آبان 1397
 • اضافه شدن گزینه (تخفیف کا دوم در جمع کل محاسبه شود) در فرم پارامترهای سیستم : در قسمت تنظیمات محاسبات این گزینه اضافه شده است که با فعال کردن آن کل مبلغ کا دوم در جمع کل محاسبه می شود و با غیرفعال کردن آن فقط درصد سهم سازمان از کا دوم در جمع کل قرار می گیرد.
 • تغییر نمایش تخفیف کا دوم در فرم ورود نسخ: در فرم ورود نسخ، در هنگام اضافه کردن خدمت، فقط در صورتی که پزشک تمام وقت باشد، گزینه تخفیف کا دوم نمایش داده می شود.
نسخه 37.3
تاریخ به روز رسانی: 15 آبان 1397
 • اصلاح محاسبات تگ IS در فایل خروجی کلیه سازمانهای بیمه گر برای پزشکان تمام وقت
نسخه 37.2
تاریخ به روز رسانی: 9 آبان 1397
 • اصلاح محاسبات مربوط به نسخ جانبازان در بیمه نیروهای مسلح
نسخه 37.1
تاریخ به روز رسانی: 5 آبان 1397
 • رفع مشکل عدم نمایش سهم سازمان در روکش بیمه نیروهای مسلح
نسخه 37.0
تاریخ به روز رسانی: 1 آبان 1397
 • اضافه شدن پیشوند شماره نظام پزشکی به فرم اطلاعات پزشک : در فرم اطلاعات پزشکان مراکز درمانی قسمتی برای پیشوند شماره نظام پزشکی اضافه شده است. این قسمت برای پزشکانی که شماره نظام پزشکی آنها عددی نیست کاربرد دارد. قسمت غیرعددی شماره نظام را در کادر مربوطه وارد نمایید. در هنگام ایجاد خروجی شماره نظام پزشکی به همراه پیشوند وارد شده در فایل قرار می گیرد.
 • رفع خطای 174 در هنگام ثبت اطلاعات پزشک در فرم لیست پزشکان مرکز درمانی
 • رفع خطای مربوط به عدم تغییر قیمت نسخ بیمه کمیته امداد در فرم تغییر قیمت نسخ ثبت شده
نسخه 36.3
تاریخ به روز رسانی: 30 مهر 1397
 • امکان ثبت تخصص پزشک در لیست پزشکان برای مراکز درمانی
نسخه 36.2
تاریخ به روز رسانی: 26 مهر 1397
 • رفع خطاهای مربوط به خروجی فایل و گزارشهای بیمه
 • رفع خطای مربوط به افزودن اطلاعات از کامپیوتر دیگر
نسخه 36.1
تاریخ به روز رسانی: 18 مهر 1397
 • اصلاح محاسبات سهم سازمان بیمه گر در افزودن خدمات پرکاربرد
 • اصلاح محاسبات سهم سازمان بیمه گر در لیستهای بیمه
 • اصلاح محاسبات سهم سازمان بیمه گر در تغییر قیمت نسخ ثبت شده
نسخه 36.0
تاریخ به روز رسانی: 9 مهر 1397
 • امکان غیرفعال کردن باکس شماره صفحه در ورود نسخ بیمه سلامت : از طریق منوی امکانات، فرم پارامترهای سیستم، قسمت ورود نسخ، گزینه ای به نام عدم ثبت شماره صفحه دفترچه بیمه سلامت اضافه شده است که با علامت زدن این گزینه، شماره صفحه دفترچه بیمه سلامت در هنگام ورود نسخ غیرفعال شده و ثبت نسخ مربوطه سریعتر انجام می شود.
 • اعمال محاسبات تخفیف کا تمام وقتی برای پزشکان تمام وقت: با توجه به اینکه سهم سازمان بیمه گر از کا تمام وقتی در سرپایی 70 درصد است، 30 درصد باقیمانده نیز در جمع کل محاسبه شده و در قسمت تخفیف کا تمام وقتی قرار می گیرد.
نسخه 35.0
تاریخ به روز رسانی: 24 شهريور 1397
 • قابلیت تعریف سقف بیمه سلامت: در منوی امکانات، گزینه ای با نام سقف بیمه سلامت اضافه شده است که در آن مبلغ سقف ماهیانه بیمه را برای کل صندوقها و یا به تفکیک صندوقهای بیمه سلامت می توان تعیین کرد.
 • امکان تعیین نسخ مازاد سقف بیمه سلامت: در هنگام ورود و یا ویرایش نسخ، گزینه ای با نام مازاد سقف بیمه سلامت اضافه شده است که با استفاده از آن می توان نسخ مازاد سقف بیمه را مشخص کرد.
 • امکان تهیه خروجی مجزا برای نسخ مازاد سقف بیمه سلامت: در قسمت خروجی بیمه، می توان از نسخ مازاد سقف بیمه سلامت و یا نسخ عادی، خروجی و گزارش بیمه تهیه کرد.
 • قابلیت حذف کنترل تعداد ارقام شماره سریال بیمه تامین اجتماعی: در فرم پارامترهای سیستم، قسمت ورود نسخ، گزینه مربوطه اضافه شده است که با فعال شدن این گزینه، شماره سریال 18 رقمی بیمه تامین اجتماعی در فرم ورود نسخ کنترل نمی شود.
نسخه 34.0
تاریخ به روز رسانی: 28 مرداد 1397
 • اضافه شدن امکان پرداخت آنلاین و تمدید خودکار نرم افزار
 • اضافه شدن امکان تعیین محل قرارگیری نسخ جانبازان در بیمه نیروهای مسلح: در فرم پارامترهای سیستم، قسمت تنظیمات خروجی بیمه، گزینه نسخ جانباز در انتهای لیست/فایل خروجی، مشخص می کند که در هنگام تهیه خروجی، نسخ جانبازان در بین سایر نسخ و یا در انتهای لیست و فایل قرار گیرد.
نسخه 33.4
تاریخ به روز رسانی: 6 مرداد 1397
 • امکان انتخاب روکش بیمه سلامت: در فرم پارامترهای سیستم، زبانه انتخاب روکش بیمه، می توانید روکش بیمه سلامت را از بین فرمهای 09FM00102 و 09FM00103 انتخاب نمایید.
 • تغییرات نمایش نام پزشک در روکش بیمه کمیته امداد امام خمینی: نام پزشک بر اساس اطلاعات ثبت شده در نرم افزار و به صورت کامل نمایش داده می شود.
نسخه 33.3
تاریخ به روز رسانی: 21 تير 1397
 • رفع خطا 577 پس از به روزرسانی
نسخه 33.2
تاریخ به روز رسانی: 11 تير 1397
 • رفع خطا 419 در هنگام تهیه خروجی بیمه تامین اجتماعی
نسخه 33.1
تاریخ به روز رسانی: 9 خرداد 1397
 • تغییر فرمت تاریخ در خروجی بیمه سلامت از yymmdd به yyyymmdd (سال مربوط به تاریخ به صورت 4 رقمی در فایل ذخیره می شود)
نسخه 33.0
تاریخ به روز رسانی: 5 خرداد 1397
 • اعمال تعرفه های سال 1397 شامل ضریب ریالی، مبالغ ویزیت و تغییر نسخ ثبت شده در سال 1397
 • اضافه شدن تصویب نامه های تعرفه سال 1397 در فرم تغییر تعرفه
نسخه 32.2
تاریخ به روز رسانی: 29 ارديبهشت 1397
 • اضافه شدن امکان تنظیم کدهای سازمانی بیمه سلامت به تفکیک پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص برای مراکز درمانی : کد ثبت شده در لیست، روکش و فایل خروجی بیمه سلامت قرار می گیرد. (فرم مذکوز از طریق منوی امکانات، گزینه خروجی و گزارش بیمه در دسترس است.)
نسخه 32.1
تاریخ به روز رسانی: 20 ارديبهشت 1397
 • اضافه شدن کدهای 701865 و 701870 در گروه خدمات سونوگرافی (گروه سونوگرافی به صورت پیش فرض غیرفعال است و از طریق فرم انتخاب خدمات فعال می شود.)
نسخه 32.0
تاریخ به روز رسانی: 8 ارديبهشت 1397
 • ایجاد امکان تفکیک نسخ عادی و خاص در خروجی بیمه تامین اجتماعی (قابل تنظیم در فرم پارامترهای سیستم، قسمت تنظیمات خروجی بیمه)
 • تغییرات ظاهری در فرم خلاصه صورتحساب اسناد پزشکی بیمه کمیته امداد امام خمینی (پررنگ شدن خطوط بین ردیفها و ستونهای گزارش)
 • تغییر در محاسبات کا تمام وقتی (قابل تنظیم در فرم پارامترهای سیستم، قسمت تنظیمات محاسبات)
 • تغییر کد عینک در نرم افزار بینایی سنجی به 8009
نسخه 31.1
تاریخ به روز رسانی: 5 ارديبهشت 1397
 • اضافه شدن ویزیت با کد 1021 و عنوان (ویزیت متخصص با فرم ارجاع) برای بیمه کمیته امداد امام خمینی
نسخه 31.0
تاریخ به روز رسانی: 28 فروردين 1397
 • تغییرات در خروجی و لیست چاپی بیمه کمیته امداد امام خمینی : در منوی تنظیمات، فرم پارامترهای سیستم، در قسمت مربوط به بیمه کمیته امداد امام خمینی، گزینه "نسخ ارجاع در انتهای لیست" اضافه شده است. با انتخاب این گزینه، نسخ ارجاع پس از سایر نسخ در انتهای لیست قرار گرفته و در صورت عدم انتخاب، نسخ براساس تاریخ مرتب می شود. این گزینه در صورتی فعال است که گزینه "تفکیک نسخ ارجاع از سایر نسخ" فعال نشده باشد.
نسخه 30.0
تاریخ به روز رسانی: 24 اسفند 1396
 • ایجاد روکش جدید از بیمه تامین اجتماعی : در قسمت گزارش پیشرفته با طی مراحل ایجاد گزارش، این روکش با نام روکش ریز خدمات، در دسترس است. سایر روکش های بیمه تامین اجتماعی نیز همچنان فعال است.
نسخه 29.2
تاریخ به روز رسانی: 17 اسفند 1396
 • تغییرات گزارش و خروجی طرح پایش بیمه نیروهای مسلح : تغییرات در کد ویزیت کارشناس بهداشت حرفه ای
نسخه 29.1
تاریخ به روز رسانی: 15 اسفند 1396
 • تبدیل فرمت فایل خروجی از UTF8 به ANSI در فایل خروجی برنامه ویزیت و خدمات سرپایی
 • حذف تگ MC در خروجی بیمه نیروهای مسلح برای پزشکان : این تگ حاوی اطلاعات مربوط به کد نظام پزشکی درخواست کننده بود که برای نسخه پزشک حذف گردید.
نسخه 29.0
تاریخ به روز رسانی: 9 اسفند 1396
 • اعمال روکش جدید بیمه سلامت
نسخه 28.0
تاریخ به روز رسانی: 6 اسفند 1396
 • تغییر قیمت نسخ ثبت شده : رفع خطای مربوط به محاسبه مبالغ صفر در تغییر قیمت نسخ ثبت شده
 • ورود نسخ نرم افزار بینایی سنجی : امکان ثبت نسخ مربوط به چشم پزشک و یا اپتومتریست دیگر فراهم شد. در قسمت شماره نظام پزشکی درخواست دهنده می توانید شماره نظام چشم پزشک و یا اپتومتریست را وارد نمایید.
 • تغییر در خروجی نرم افزار بینایی سنجی
 • تغییرات در کدهای پروتز و ارتز
نسخه 27.4
تاریخ به روز رسانی: 29 بهمن 1396
 • تغییرات در گزارشها و خروجی طرح پایش بیمه نیروهای مسلح
نسخه 27.3
تاریخ به روز رسانی: 14 بهمن 1396
 • رفع خطای 419 در خروجی بیمه
نسخه 27.2
تاریخ به روز رسانی: 11 بهمن 1396
 • گزارش پیشرفته : اضافه شدن لیست 30 تایی جهت گزارش ویزیت تامین اجتماعی
 • خروجی بیمه : تغییر کد مدرک گزارشهای بیمه سلامت از 09FM0202 به 09FM00302
 • نام پوشه خروجی بیمه : در خروجی نرم افزار مشتریان با بیش از یک پزشک، در هنگام تولید پوشه خروجی بیمه، کد مشتری نیز در ابتدای نام پوشه قرار می گیرد.
 • تغییرات کدهای طرح پایش بیمه نیروهای مسلح
نسخه 27.1
تاریخ به روز رسانی: 28 دي 1396
 • تغییر در محاسبات خدمات سرپایی : در فرم ورود نسخ، هنگام اضافه نمودن خدمت سرپایی، می توان درصد محاسبه را وارد نمود. این درصد می تواند عدد 100 و یا عدد 80 (برای اضافه کردن خدمت تکراری) باشد.
نسخه 27.0
تاریخ به روز رسانی: 17 دي 1396
 • تغییرات در فرم ورود نسخ : در فرم ورود نسخ، امکان درج حروف در قسمت کد نظام پزشکی درخواست کننده فراهم گردید.
نسخه 26.6
تاریخ به روز رسانی: 12 دي 1396
 • اضافه شدن کدهای ارتز و پروتز : کدهای ساخت و تعمیر ارتز و پروتز جهت ثبت نسخ بیمه نیروهای مسلح به برنامه اضافه شد. در صورت نیاز، برای فعال کردن کدهای مذکور، از فرم تغییر تعرفه، قسمت سایر خدمات، (آیکن فعال سازی کدهای پروتز و ارتز) اقدام نمایید.
 • اضافه شدن گروه ارتز و پروتز : در فرم تعریف پزشک، گروه ارتز و پروتز نیز به گروههای موجود اضافه گردید. در صورت انتخاب این گروه، در فایل خروجی بیمه نیروهای مسلح، قبل از شماره نظام پزشکی، حروف (ا-پ) قرار می گیرد.
 • رفع خطای 528 در فرم تغییر قیمت نسخ ثبت شده
 • رفع خطای نمایش سهم سازمان بیمه صنعت نفت در فرم تعریف مبالغ ویزیت
نسخه 26.5
تاریخ به روز رسانی: 10 دي 1396
 • امکان ثبت نسخ ارجاعی در بیمه تأمین اجتماعی : در فرم ورود نسخ، گزینه ارجاعی برای بیمه تامین اجتماعی اضافه گردید. در هنگام تهیه خروجی، نسخ ارجاعی در گزارش مجزا نمایش داده می شوند.
نسخه 26.4
تاریخ به روز رسانی: 21 آذر 1396
 • اضافه شدن گزینه شنوایی سنجی در فرم تعریف پزشک (قسمت گروه پزشک): با انتخاب این گزینه، در فایل خروجی حرف ش به همراه شماره نظام پزشکی درج می گردد.
نسخه 26.3
تاریخ به روز رسانی: 8 آذر 1396
 • رفع خطای مربوط به کد 900015 در خروجی بیمه نیروهای مسلح
نسخه 26.2
تاریخ به روز رسانی: 7 آذر 1396
 • اضافه شدن کد 903610 جهت هزینه ست و صافی دیالیز : این کد برای همه بیمه ها در گروه خدمات داخلی اضافه گردید. با توجه به اینکه این کد در ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی نیست و ضرایبی برای آن وجود ندارد، تعرفه آن در فرم تغییر تعرفه به صورت مستقل از ضرایب قابل تعریف است.
 • با وارد کردن سریال دفترچه بیمه سلامت در فرم ورود نسخ، مستقل از صندوق بیمه، اطلاعات بیمار نمایش داده می شود. (جهت رفع مشکل نمایش اطلاعات بیمار پس از ایجاد صندوق سلامت همگانی و ادغام صندوق خویش فرما و ایرانیان)
نسخه 26.1
تاریخ به روز رسانی: 4 آذر 1396
 • تغییر در روکش بیمه سلامت : محاسبه تعداد نسخ صندوق سلامت همگانی به جمع نسخ اضافه شد.
نسخه 26.0
تاریخ به روز رسانی: 30 آبان 1396
 • اضافه شدن صندوق بیمه سلامت همگانی و تغییر خروجی و روکش بیمه سلامت (نسخ مربوط به بیمه سلامت همگانی در فایل NOS15 ذخیره می شود.) پیش از این، این نسخ در صندوق ایرانیان ثبت می شد.
نسخه 25.2
تاریخ به روز رسانی: 8 آبان 1396
 • رفع خطای 586 در تغییر قیمت نسخ ثبت شده
نسخه 25.1
تاریخ به روز رسانی: 7 آبان 1396
 • اصلاحیه آپدیت ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی : فعال شدن کدهای اختصاصی بیمه کمیته امداد امام خمینی و کدهای تایید پزشک بیمه نیروهای مسلح
نسخه 25.0
تاریخ به روز رسانی: 6 آبان 1396
 • اعمال تغییرات ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی : برای نسخ پس از تاریخ 9 شهریور 96 کدهای ویرایش سوم کتاب قابل استفاده می باشد. با تغییر تعرفه نسخ ثبت شده، قیمت خدمات براساس ویرایش سوم به روز می شود و برای خدماتی که در ویرایش سوم حذف شده است، مبلغ صفر ثبت می شود.
نسخه 24.9
تاریخ به روز رسانی: 15 مهر 1396
 • بهینه سازی در تفکیک فرم های خروجی بیمه
نسخه 24.8
تاریخ به روز رسانی: 4 مهر 1396
 • رفع خطای 419 در خروجی بیمه نیروهای مسلح
نسخه 24.7
تاریخ به روز رسانی: 1 مهر 1396
 • اضافه شدن ضریب ریالی جانبازان : در فرم تغییر تعرفه، ضریب ریالی جانبازان اضافه شده است که در صورت وارد کردن این مقدار، محاسبه قیمت اقدمات جانبازان بر اساس این ضریب انجام می شود.
نسخه 24.6
تاریخ به روز رسانی: 28 شهريور 1396
 • تغییرات در فایل خروجی بیمه برای نسخ ماما : در بیمه های نیروهای مسلح، تامین اجتماعی و سلامت، در صورتی که نسخ ماما ثبت شود، در فایل خروجی در تگ شماره نظام پزشکی، حرف م در کنار شماره نظام پزشکی درج می گردد.
نسخه 24.5
تاریخ به روز رسانی: 16 شهريور 1396
 • تفکیک نسخ جانبازان در لیست چاپی : در منوی تنظیمات، فرم پارامترهای سیستم، گزینه ای با (عنوان تفکیک نسخ جانبازان در لیست چاپی) اضافه شده است. در صورت فعال کردن این گزینه، در هنگام تهیه خروجی بیمه، لیست چاپی نسخ جانبازان از سایر نسخ جدا شده و در فایل مجزا نمایش داده می شود. تا قبل از این به روزرسانی، امکان تفکیک نسخ جانبازان فقط در فایل خروجی بیمه وجود داشت.
نسخه 24.4
تاریخ به روز رسانی: 12 شهريور 1396
 • امکان ثبت تعرفه دولتی در اعمال تعرفه سال 96 نرم افزار مطب
نسخه 24.3
تاریخ به روز رسانی: 28 مرداد 1396
 • تغییرات در روکش بیمه نیروهای مسلح : در روکش بیمه نیروهای مسلح، ردیفهای ویزیت و خدمات جانبازان به صورت مجزا از سایر نسخ نمایش داده می شود.
 • کدهای جدید ویزیت بیمه کمیته امداد امام خمینی : کدهای 1023، 1024 و 1025 برای ویزیت پزشک متخصص و کد 1040 برای ویزیت پزشک فوق تخصص اضافه گردید. براساس پزشک انتخاب شده در فرم ورود نسخ، کدهای ویزیت پزشک عمومی، متخصص و یا فوق تخصص نمایش داده می شود.
نسخه 24.2
تاریخ به روز رسانی: 21 مرداد 1396
 • تغییرات در خروجی بیمه کمیته امداد امام خمینی : در بیمه کمیته امداد، نسخ تؤام در خروجی بیمه و لیست چاپی نسخ نمایش داده نمی شود و فقط در یک گزارش مجزا نمایش داده می شود.
 • تغییرات در جستجو بیمار : در فرم جستجو، امکان یافتن بیمار براساس نام خانوادگی برای هر یک از سازمانهای بیمه گر فراهم گردید.
 • اضافه شدن ویزیت پیش فرض در بیمه سلامت : در منوی تنظیمات، فرم پارامترهای سیستم، زبانه تنظیمات ورود نسخ، گزینه ای با نام ویزیت پیش فرض برای بیمه سلامت اضافه شده است. با انتخاب ویزیت پیش فرض در فرم ورود نسخ، هنگام اضافه نمودن ویزیت بیمه سلامت، نیازی به انتخاب ویزیت از 5 نوع ویزیت تعریف شده بیمه سلامت وجود ندارد و ویزیت مورد نظر برای بیمار اضافه می شود.
 • تغییر شماره کارتکس در بیمه کمیته امداد امام خمینی : در فرم ورود نسخ، امکان تایپ شماره کارتکس به صورت ترکیبی از حروف و اعداد فراهم شد. ضمنا با وارد کردن کد مددجو در این فرم، در صورتیکه اطلاعات بیمار قبلا ثبت شده باشد، شماره کارتکس ثبت شده نیز نمایش داده می شود.
نسخه 24.1
تاریخ به روز رسانی: 14 مرداد 1396
 • رفع خطای 578 در اعمال تعرفه سال 96
نسخه 24.0
تاریخ به روز رسانی: 10 مرداد 1396
 • اعمال تعرفه های سال 1396 شامل ضریب ریالی، مبالغ ویزیت و تغییر نسخ ثبت شده در سال 1396
 • اضافه شدن تصویب نامه های تعرفه سال 1396 در فرم تغییر تعرفه
نسخه 23.0
تاریخ به روز رسانی: 25 تير 1396
 • امکان تعریف تعرفه اختصاصی جانبازان: در فرم تغییر تعرفه -> لیست خدمات، می توانید برای خدمت مورد نظر، تعرفه اختصاصی جانباز را تعریف نمایید. در بیمه نیروهای مسلح در صورتی که گزینه جانباز انتخاب شده باشد، این تعرفه به عنوان مبلغ کل خدمت و سهم سازمان در نظر گرفته می شود.
 • تغییرات در تنظیمات خروجی بیمه کمیته امداد امام خمینی در فرم پارامترهای سیستم(منوی تنظیمات) : گزینه های “تفکیک نسخ خدمات از ویزیت” و “هر خدمت در یک فایل مجزا” برای ایجاد حالتهای مختلف از فایل خروجی اضافه شد. توسط گزینه “تفکیک نسخ خدمات از ویزیت”، فایل خروجی و گزارش چاپی ویزیت و سایر اقدامات از یکدیگر جدا می شوند. در صورتی که برای هر یک از اقدامات طبی، نیاز به فایل جداگانه باشد، با استفاده از گزینه “هر خدمت در یک فایل مجزا” می توانید این کار را انجام دهید. همچنین در صورت نیاز می توانید کد تگ SG مربوط به ارجاع و خدمات را نیز تعیین نمایید. در این تگ، یکی از مقادیر 21 و 22 می تواند ثبت گردد.
نسخه 22.3
تاریخ به روز رسانی: 20 تير 1396
 • رفع خطا در ورورد نسخ بیمه صنعت نفت : در هنگام اضافه کردن خدمت برای بیمه صنعت نفت، با وارد کردن کد، خدمت نمایش داده نمی شد که با این آپدیت رفع گردید.
نسخه 22.2
تاریخ به روز رسانی: 30 خرداد 1396
 • تغییر در خروجی بیمه کمیته امداد امام خمینی : برای نسخ ارجاع نیز همانند سایر ویزیتها مقدار 21 در تگ SG قرار می گیرد.
 • رفع خطاهای مربوط به بیمه صنعت نفت : رفع خطای جستجوی نسخ بیمه صنعت نفت و خطای بررسی تعداد نسخ در خروجی بیمه صنعت
نسخه 22.1
تاریخ به روز رسانی: 23 خرداد 1396
 • رفع خطای 538 در هنگام ورود نسخ : این خطا در زمان ثبت نسخ بیمه صنعت نفت رخ می داد که در نسخه 22.1 خطا مرتفع گردید.
نسخه 22.0
تاریخ به روز رسانی: 21 خرداد 1396
 • اضافه شدن بیمه صنعت نفت : امکان ثبت نسخ بیمه صنعت نفت و تهیه فایل و گزارش بیمه برای آن فراهم گردید.
نسخه 21.4
تاریخ به روز رسانی: 31 ارديبهشت 1396
 • اعمال گزینه تفکیک نسخ ارجاع از سایر نسخ در گزارش پشرفته: در فرم پارامترهای سیستم، تنظیمات خروجی بیمه کمیته امداد امام خمینی، گزینه ای با عنوان 'تفکیک نسخ ارجاع از سایر نسخ' قرار دارد. تا کنون این گزینه فقط در قسمت خروجی بیمه تأثیرگذار بود. با این آپدیت انتخاب و یا عدم انتخاب این گزینه در گزارش پیشرفته نیز تأثیرگذار است.
نسخه 21.3
تاریخ به روز رسانی: 30 فروردين 1396
 • تغییرات در کدهای برخی خدمات
نسخه 21.2
تاریخ به روز رسانی: 27 فروردين 1396
 • مرتب سازی نسخ در فایل خروجی بیمه: در منوی تنظیمات، فرم پارامترهای سیستم، امکان مرتب سازی نسخ فایل خروجی بیمه فراهم شد. در قسمت مذکور، می توانید آیتم های مورد نظر را با درگ کردن جابجا نمایید و یا تاثیر آن در مرتب سازی نسخ را فعال و یا غیرفعال کنید. با اعمال تنظیمات در این فرم، نیازی به تعیین نحوه مرتب سازی نسخ برای هر بار ایجاد خروجی نیست.
نسخه 21.1
تاریخ به روز رسانی: 19 فروردين 1396
 • بهینه سازی بانک اطلاعاتی: در منوی پشتیبانی اطلاعات، گزینه 'بهینه سازی بانک اطلاعاتی' اضافه شده است. با کلیک بر روی این گزینه، بانک اطلاعاتی بهینه شده و خطاهای احتمالی نیز رفع می گردد. (قبل از اجرا، به صورت خودکار توسط برنامه فایل پشتیبان تهیه و سپس بهینه سازی انجام می شود.)
 • خروجی بیمه نیروهای مسلح برای بینایی سنجی: تغییر در نوع خروجی فایل از ANSI به UT-8 برای حل مشکل درج علامت سؤال در شماره نظام پزشکی اپتومتریست
نسخه 21.0
تاریخ به روز رسانی: 6 اسفند 1395
 • ایجاد گزارشهای اختصاصی بیمه کمیته امداد امام خمینی در قسمت تهیه خروجی بیمه: برای لیست نسخ بیمه کمیته امداد امام خمینی، لیست اختصاصی بیمه کمیته امداد امام خمینی جایگزین لیست های عمومی شد.
 • تغییرات در برگ خلاصه صورتحساب بیمه کمیته امداد امام خمینی: قیمت واحد (سهم امداد) در این فرم نمایش داده می شود.
 • تغییرات در تگ SG بیمه کمیته امداد امام خمینی: برای نسخ ارجاع کد 22 و برای سایر نسخ کد 21 درج می شود.
 • اضافه شدن شماره کارتکس به فرم ورود نسخ: شماره کارتکس در فرم ورود نسخ برای بیمه کمیته امداد امام خمینی اضافه شد. ورود اطلاعات مربوط به شماره کارتکس اختیاری می باشد و این اطلاعات در گزارش لیست نسخ بیمه نمایش داده می شود.
 • تغییرات گزارش لیست بیمه کمیته امداد امام خمینی: در گزارش مذکور در مقابل عبارت شاخه، نام شهر نمایش داده می شود. همچنین شماره کارتکس نیز در ردیف هر نسخه نمایش داده می شود. تعداد نسخ در هر صفحه نیز به عدد 20 تغییر پیدا کرد. ضمنا این گزارش برای خدمات توأم نیز نمایش داده می شود.
 • عدم نیاز به ثبت ویزیت یا خدمت برای نسخ توأم: در بیمه کمیته امداد امام خمینی، نیازی به ثبت ویزیت و یا خدمت برای نسخ توأم وجود ندارد و در صورت ثبت ویزیت یا خدمت، از ثبت نسخه ممانعت به عمل می آید.
نسخه 20.2
تاریخ به روز رسانی: 16 بهمن 1395
 • فرم ورود نسخ، شماره سریال دفترچه در بیمه سلامت: در هنگام ثبت شماره سریال دفترچه صندوق کارمندی بیمه سلامت، نرم افزار بصورت خودکار علامت '-' را اضافه می کرد. با توجه به دفترچه های جدید که خط تیره ندارند، این ویژگی غیرفعال شد و در صورت وجود خط تیره در شماره سریال دفترچه، باید توسط کاربر درج گردد.
نسخه 20.1
تاریخ به روز رسانی: 26 دي 1395
 • اضافه شدن کدهای بانک خون: کدهای بانک خون تحت عنوان گروه بانک خون در فرم ورود نسخ برای بیمه نیروهای مسلح اضافه گردید. کدهای مذکور در فایل خروجی و گزارش بیمه نیز ثبت می شود.
 • اضافه شدن کد 3030 در بیمه کمیته امداد امام خمینی : کد 3030 تحت عنوان معرفی به فیزیوتراپی در کدهای مربوط به ویزیت بیمه کمیته امداد امام خمینی اضافه گردید. کدهای مذکور در فرم خلاصه صورتحساب اسناد پزشک خانواده در ردیف 'سایر' نمایش داده می شود.
 • امکان ثبت خدمات توأم: در فرم ورود نسخ، برای بیمه کمیته امداد امام خمینی، گزینه ای تحت عنوان خدمات توأم اضافه گردید. با انتخاب این گزینه، مبلغ برای خدمات نسخ مورد نظر محاسبه نمی شود. همچنین این خدمات در فایل خروجی نیز درج نمی شود و در کلیه گزارشهای بیمه، خدمات توأم به صورت مجزا از سایر خدمات نمایش داده می شود.
 • حفظ حالت گزینه ارجاع و خدمات توأم در فرم ورود نسخ: در فرم ورود نسخ، پس از انتخاب گزینه های مذکور و ثبت یک نسخه، این گزینه ها در حالت انتخاب شده برای ثبت سایر نسخ باقی می مانند و برای ثبت هر نسخه، نیاز به انتخاب گزینه های فوق وجود ندارد.
 • رفع خطای افزودن اطلاعات از کامپیوتر دیگر: خطای مربوط به انتقال نسخ مربوط به یک مرکز بین سیستم های مختلف رفع گردید.
نسخه 20.0
تاریخ به روز رسانی: 17 دي 1395
 • اضافه شدن برگ خلاصه صورتحساب اسناد پزشکان خانواده برای بیمه کمیته امداد امام خمینی
 • تغییرات در فرم شماره 7 خلاصه صورتحساب اسناد پزشکی برای بیمه کمیته امداد امام خمینی
 • رفع خطای 275 در صفحه جستجو و رفع مشکل جستجو به تفکیک صندوق
نسخه 19.4
تاریخ به روز رسانی: 17 آذر 1395
 • خروجی بیمه نیروهای مسلح برای بینایی سنجی: تغییر در تگ PC مربوط به خطای شماره نظام پزشکی اپتومتریست
نسخه 19.3
تاریخ به روز رسانی: 15 آذر 1395
 • فرم ورود نسخ، شماره سریال دفترچه در بیمه سلامت: در هنگام ثبت شماره سریال دفترچه، فقط جهت صندوق کارمندی بیمه سلامت، در صورتیکه خط تیره در شماره درج نشده باشد، سیستم علامت '-' را اضافه می نماید. این ویژگی برای صندوق روستایی بیمه سلامت در نسخه 19.1 فعال شده بود که اکنون در این نسخه غیرفعال گردید.
نسخه 19.2
تاریخ به روز رسانی: 14 آذر 1395
 • تعریف کدهای تأیید و رد تأیید پزشک معتمد: برای بیمه نیروهای مسلح کد 90500 با عنوان تایید پزشک معتمد و کد 90501 با عنوان رد تایید پزشک معتمد در گروه متفرقه تعریف شد. فایل خروجی مربوط به کدهای مذکور به صورت مجزا از سایر خدمات، در فایل ser3 ذخیره می شود.
 • رفع خطای مربوط به گزارشات پیشرفته: خطای باز شدن فرم گزارشات پیشرفته که در نسخه 19.1 نرم افزار ایجاد شده بود، رفع گردید.
نسخه 19.1
تاریخ به روز رسانی: 12 آذر 1395
 • فرم ورود نسخ، مکان نما: پس از ثبت تاریخ اعتبار نسخه، مکان نما بر روی آیکن افزودن ویزیت (F3) جابجا می شود.
 • فرم ورود نسخ، شماره سریال دفترچه در بیمه سلامت: در هنگام ثبت شماره سریال دفترچه، جهت صندوق کارمندی و روستایی بیمه سلامت، در صورتیکه خط تیره در شماره درج نشده باشد، سیستم علامت '-' را اضافه می نماید.
 • فرم ورود نسخ، بررسی شماره سریال دفترچه: در بیمه نیروهای مسلح و صندوق های ایرانیان و خویش فرما بیمه سلامت، باید سریال دفترچه ده رقمی باشد و در بیمه تامین اجتماعی باید 16 تا 18 رقم باشد. در غیر این صورت از ثبت نسخه جلوگیری می شود. در صورتیکه در بیمه تامین اجتماعی، شماره سریال دفترچه 18 رقمی ثبت شود، دو رقم انتهای آن به صورت خودکار در قسمت شماره صفحه درج می گردد.
 • فرم ورود نسخ، قسمت سایر مراجعات: مشکل لود سابقه مراجعات در نسخ بیمه تامین اجتماعی رفع گردید.
 • فرم ورود نسخ، تاریخ اعتبار نسخه: آیکن تا آخرین نسخه در مقابل تاریخ نسخه اضافه شده است که با کلیک بر روی آن، تاریخ روز آخر سال به عنوان تاریخ اعتبار نسخه ثبت می گردد.
 • فرم ورود نسخ، تغییرات در ثبت تاریخ نسخه و اعتبار نسخه : در صورتی که سال نسخه و یا اعتبار نسخه تک رقمی و یا دو رقمی وارد شود. و سال وارد شده کمتر از 90 باشد، مقدار 1400 به آن اضافه می گردد. (مثلا عدد 4 تبدیل به 1404 و عدد 95 تبدیل به 1395 می شود.)
 • خروجی همه بیمه ها: در صورتی که شماره صفحه وارد نشده باشد و یا مقدار صفر داشته باشد، تگ RN به صورت خالی در فایل درج می شود.
 • خروجی بیمه کمیته امداد امام خمینی: برای موارد ارجاع در تگ SG مقدار 22 ثبت می شود.
نسخه 19.0
تاریخ به روز رسانی: 21 آبان 1395
 • اضافه شدن آیکن خدمات پرکاربرد در فرم ورورد نسخ : با فشردن این آیکن، لیستی از خدمات ثبت شده توسط پزشک انتخاب شده، برای اضافه شدن به نسخه بیمار نمایش داده می شود. این لیست برای هر پزشک متفاوت است و دائما براساس خدمات ثبت شده بر روی نسخ، به صورت هوشمند به روز می شود. ترتیب نمایش در لیست، براساس خدماتی است که بیشترین تعداد استفاده را دارند. با فشردن بر روی هر خدمت یا فشردن کلید مربوطه (عدد1 تا 9) قیمت خدمت مورد نظر محاسبه شده و به لیست خدمات نسخه اضافه می گردد.
نسخه 18.0
تاریخ به روز رسانی: 23 مهر 1395
 • اضافه شدن پرونده بیمار در فرم ورود نسخ : در زبانه های جدیدی که به این فرم اضافه شده است، می توان اطلاعات هویتی بیمار، سابقه بیماری، و سایر توضیحات را درج نمود. همچنین سایر مراجعات بیمار که در نرم افزار ثبت شده است، به همراه ریز خدمات ثبت شده قابل مشاهده است.
 • اضافه شدن آیکن پاک کردن در فرم ورود نسخ : در صورتی که اطلاعات اشتباه در این فرم نمایش داده شود، با فشردن بر روی این آیکن، می توانید فرم را پاک کرده و برای ثبت نسخه جدید آماده نمایید.
 • جلوگیری از ورود اعداد در قسمت نام و نام خانوادگی فرم ورود نسخ : به منظور اشتباه کاربر جهت تایپ شماره دفترچه در قسمت نام و نام خانوادگی بیمار، از ثبت اعداد در قسمت های مذکور ممانعت به عمل آمد.
 • اصلاح روکش گزارش بیمه سلامت : خطوط کمرنگ در فرم مذکور اصلاح شد.
نسخه 17.0
تاریخ به روز رسانی: 21 تير 1395
 • اعمال ضرایب ریالی سال 1395 مراکز دولتی - خصوصی و خیریه - عمومی غیردولتی و دولتی غیر دانشگاهی
 • نمایش بخشنامه های مربوط به ویزیت و ضریب ریالی در فرم تغییر تعرفه برای مراکز دولتی - خصوصی و خیریه - عمومی غیردولتی و دولتی غیر دانشگاهی به صورت مجزا
نسخه 16.4
تاریخ به روز رسانی: 11 تير 1395
 • رفع خطای 582 در فرم تغییر قیمت نسخ ثبت شده
نسخه 16.3
تاریخ به روز رسانی: 7 تير 1395
 • رفع خطای 419 در خروجی بیمه سلامت و خروجی بیمه نیروهای مسلح
نسخه 16.2
تاریخ به روز رسانی: 6 تير 1395
 • رفع مشکل گزینه 'تفکیک نسخ ارجاع از سایر نسخ' در تنظیمات خروجی بیمه کمیته امداد امام خمینی در فرم پارامترهای سیستم
 • رفع خطای 452 در گزارش پیشرفته
نسخه 16.1
تاریخ به روز رسانی: 24 خرداد 1395
 • در فرم ورود نسخ، برای بیمه نیروهای مسلح، ثبت شماره نظام پزشکی پزشک درخواست دهنده فعال گردید. این شماره نظام پزشکی در هنگام تهیه خروجی، در تگ MC قرار می گیرد.
نسخه 16.0
تاریخ به روز رسانی: 19 خرداد 1395
 • امکان تفکیک خروجی نسخ پزشک عمومی و پزشک متخصص در بیمه تامین اجتماعی (منوی تنظیمات - گزینه پارامترهای سیستم)
 • امکان تفکیک خروجی نسخ ویزیت و خدمات در بیمه سلامت (منوی تنظیمات - گزینه پارامترهای سیستم)
 • اضافه شدن کدهای جدید خدمات سرپایی بیمه کمیته امداد امام خمینی در گروه جدیدی با نام گروه خدمات کمیته امداد امام خمینی
 • اصلاح کد هزینه ست و صافی دیالیز به کد 903610 و ضریب کا 5.11
 • در فرم ورود نسخ در صورت ثبت ویزیت ارجاع برای بیمه کمیته امداد امام خمینی، تیک ارجاع به صورت اتومات فعال می شود
 • نمایش هشدار برای ثبت نسخه با بیش از یک ویزیت
 • نمایش هشدار برای ثبت ویزیت و خدمت همزمان در یک نسخه
 • رفع مشکل انتقال نسخ پاراکلینیک بیمه تامین اجتماعی از کلاینت به سرور
 • رفع خطای نمایش تکراری نسخ در فرم جستجو و فرم مشاهده نسخ
 • رفع مشکل مکان نما برای ثبت ویزیت تکراری در فرم ورورد نسخ
نسخه 15.3
تاریخ به روز رسانی: 17 ارديبهشت 1395
 • اضافه شدن کدهای ویزیت بیمه کمیته امداد امام خمینی (ویزیت دارو، آزمایشگاه و رادیولوژی)
 • اضافه شدن تست خروجی بیمه سلامت (منوی امکانات>گزینه خروجی و گزارش بیمه)
 • اضافه شدن گزینه 'نمایش نسخ با بیش از یک خدمت' برای پیدا کردن نسخی که در آن بیش از یک ویزیت یا یک ویزیت همزمان با خدمت ثبت شده است)
 • رفع مشکل محاسبات در روکش بیمه سلامت
 • نمایش هشدار غیر فعال شدن پشتیبانی برای مراکزی که هنوز از کدهای کتاب ارزش نسبی استفاده نمی کنند (راه حل: منوی امکانات->تعرفه خدمات>استفاده از کتاب ارزش نسبی ویرایش دوم)
نسخه 15.2
تاریخ به روز رسانی: 11 ارديبهشت 1395
 • اصلاح ترتیب خروجی نسخ ویزیت و ارجاع در بیمه کمیته امداد امام خمینی
 • اصلاح گزینه های تخصص پزشک در گزارش جلد بیمه سلامت
نسخه 15.1
تاریخ به روز رسانی: 30 فروردين 1395
 • اضافه شدن کد 75015 به خدمات بیمه نیروهای مسلح جهت هزینه ست و صافی دیالیز
نسخه 15.0
تاریخ به روز رسانی: 27 فروردين 1395
 • تغییر کد گزارش تمام فرم های بیمه سلامت به کد 09FM0202
 • امکان تعیین کدهای جراحی در فرم تغییر تعرفه - سایر خدمات(جهت تفکیک در خروجی بیمه کمیته امداد امام خمینی)
 • تفکیک کدهای جراحی از سایر کدها در خروجی بیمه کمیته امداد امام خمینی
 • اصلاح ارسال اطلاعات مربوط به سریال نسخه و ارجاع در انتقال نسخ بیمه کمیته امداد امام خمینی از کلاینت به سرور
نسخه 14.2
تاریخ به روز رسانی: 15 اسفند 1394
 • تغییر مرتب سازی پیش فرض نسخ خروجی کمیته امداد امام خمینی براساس تاریخ نسخه و سریال نسخه
 • حذف محاسبات ضریب بیهوشی برای کلیه خدمات سرپایی
 • تغییر کد گزارش بیمه سلامت از 09FM00102 به کد 09FM0202
نسخه 14.1
تاریخ به روز رسانی: 3 بهمن 1394
 • اضافه شدن امکان انتخاب تفکیک و یا عدم تفکیک نسخ ارجاعی از سایر نسخ در بیمه کمیته امداد امام خمینی (منوی تنظیمات - گزینه پارامترهای سیستم)
نسخه 14.0
تاریخ به روز رسانی: 20 دي 1394
 • امکان محاسبه کا دوم برای پزشکان تمام وقت (مشخص کردن محاسبه کا دوم در فرم لیست پزشکان در منوی امکانات)
 • امکان تعریف فرانشیز(درصد سهم بیمار) و درصد کا دوم متفاوت برای انواع بیمه در فرم تغییر تعرفه
 • تغییرات در فرم تغییر قیمت نسخ ثبت شده در منوی امکانات - تعرفه خدمات
نسخه 13.1
تاریخ به روز رسانی: 30 آذر 1394
 • افزودن تنظیمات برای تفکیک نسخ جانبازان از سایر نسخ در خروجی بیمه نیروهای مسلح (منوی تنظیمات - گزینه پارامترهای سیستم) این گزینه به صورت پیش فرض فعال می باشد.
 • جلوگیری از ثبت شماره سریال دفترچه نامعتبر در ورود نسخ بیمه نیروهای مسلح (شماره سریال دفترچه بیمه نیروهای مسلح، باید ده رقمی باشد)
نسخه 13.0
تاریخ به روز رسانی: 9 آذر 1394
 • تغییرات در ماژول های به روزرسانی، تماس با ما و ارسال خطا
نسخه 12.2
تاریخ به روز رسانی: 30 آبان 1394
 • رفع خطای 419 در خروجی بیمه سلامت
نسخه 12.1
تاریخ به روز رسانی: 26 آبان 1394
 • رفع خطای 212 در فرم ثبت نسخ
 • حذف پرش مکان نما از روی تاریخ پزشک خانواده در فرم ثبت نسخ (برای نسخ بیمه سلامت، صندوق روستایی)
نسخه 12.0
تاریخ به روز رسانی: 23 آبان 1394
 • امکان تعریف ویزیت جانباز و وظیفه در بیمه نیروهای مسلح در فرم تغییر تعرفه
 • امکان تعریف ویزیت ارجاع در بیمه کمیته امداد امام خمینی در فرم تغییر تعرفه
 • نمایش صحیح کدهای ویزیت بیمه کمیته امداد امام خمینی (1010:ویزیت پزشک عمومی 1020:ویزیت پزشک متخصص 1011:ویزیت ارجاع)
 • امکان تفیکیک پزشک نیمه وقت و تمام وقت جغرافیایی و هیئت علمی در نسخه درمانگاهی
 • جهت اطلاع از آخرین بروزرسانی های نرم افزار کیانا به کانال تلگرام پرناک بپیوندید https://telegram.me/parnak_kiana
نسخه 11.3
تاریخ به روز رسانی: 9 آبان 1394
 • رفع خطا 378 در خروجی بیمه تامین اجتماعی
نسخه 11.2
تاریخ به روز رسانی: 18 مهر 1394
 • تغییرات در خروجی و گزارش بیمه کمیته امداد امام خمینی
نسخه 11.1
تاریخ به روز رسانی: 7 مهر 1394
 • اصلاح کدهای ویزیت در خروجی بیمه کمیته امداد امام خمینی
نسخه 11.0
تاریخ به روز رسانی: 31 شهريور 1394
 • اضافه شدن فایل خروجی بیمه کمیته امداد امام خمینی به نرم افزار
نسخه 10.4
تاریخ به روز رسانی: 9 شهريور 1394
 • رفع خطا در هنگام تعریف خدمت جدید در فرم تغییر تعرفه
نسخه 10.3
تاریخ به روز رسانی: 9 مرداد 1394
 • رفع خطای مربوط به ثبت ویزیت در فرم ورود نسخ
نسخه 10.2
تاریخ به روز رسانی: 8 مرداد 1394
 • تغییر آرم بیمه نیروهای مسلح در گزارشات مربوطه
 • نمایش پیغام تأیید برای وارد کردن ایمیل در فرم تماس با ما و ارسال خطا
نسخه 10.1
تاریخ به روز رسانی: 23 تير 1394
 • اصلاح چند مورد از کدهای کتاب ارزش نسبی
 • رفع خطای موردی
نسخه 9.3
تاریخ به روز رسانی: 18 تير 1394
 • اضافه شدن امکان استفاده از کدها و تعرفه های کتاب ارزش نسبی - ویرایش دوم
 • تغییر تلفن های شرکت پرناک در تصویر پس زمینه، تصویر ارتباط با ما، گزارشها و خروجی بیمه
 • اصلاح پیغام فعالسازی در بروزرسانی
نسخه 9.2
تاریخ به روز رسانی: 26 فروردين 1394
 • تفکیک پزشک متخصص فلوشیپ و روانپزشک در خروجی بیمه سلامت
نسخه 9.1
تاریخ به روز رسانی: 23 فروردين 1394
 • رفع مشکل در خروجی بیمه نیروهای مسلح
 • افزایش سرعت در تهیه خروجی و گزارش بیمه
نسخه 9.0
تاریخ به روز رسانی: 12 فروردين 1394
 • تفکیک پزشک متخصص تمام وقت از پزشک متخصص نیمه وقت در خروجی بیمه سلامت
نسخه 8.9
تاریخ به روز رسانی: 20 اسفند 1393
 • تغییر در محاسبات تعداد ویزیت و خدمات در جلد گزارش بیمه سلامت
 • رفع مشکلات گزارش شده در خروجی بیمه
 • بهینه سازی ماژول گزارش گیری
نسخه 8.8
تاریخ به روز رسانی: 14 اسفند 1393
 • مشاهده لیست تغییرات نرم افزار در نسخه های مختلف از طریق منوی خدمات
 • مشاهده لیست تغییرات جدید نرم افزار قبل از به روزرسانی
 • تهیه پشتیبان کامل از برنامه و بانک اطلاعاتی قبل از به روز رسانی
نسخه 8.7.2
تاریخ به روز رسانی: 19 بهمن 1393
 • اصلاح اشکال گزارش شده در انتقال اطلاعات از کامپیوتر دیگر به سرور
نسخه 8.7.1
تاریخ به روز رسانی: 18 بهمن 1393
 • افزوده شدن نرم افزار مخصوص ثبت بیمه بینایی سنجی(اپتیومتریست) به ستاپ 5
نسخه 8.6
تاریخ به روز رسانی: 12 بهمن 1393
 • افزوده شدن فرم شماره 1102 جدید به بیمه تأمین اجتماعی در قسمت گزارش (گزارش پیشرفته)
 • پر شدن ستون تشخیص بیماری در بیمه تأمین اجتماعی
 • سایر اصلاحات در بیمه تأمین اجتماعی مطابق نظر بیمه
نسخه 8.5
تاریخ به روز رسانی: 26 آذر 1393
 • امکان ارسال بانک اطلاعاتی و نوشتن ایمیل و نلفن برای پاسخگویی به فرم ارسال خطا در منوی خدمات اضافه شد
 • امکان نوشتن ایمیل و نلفن برای پاسخگویی به فرم تماس با ما در منوی خدمات اضافه شد
نسخه 8.3
تاریخ به روز رسانی: 6 مهر 1393
 • افزوده امکان فعال کردن و غیر فعال کردن نمایش اسامی که قبلا ثبت شده در قسمت تنظیمات
 • فعال شدن مجدد بیمه خویش فرما برای استانهایی که هنوز این بیمه در آنها استفاده می شود
 • اصلاح لود شدن اطلاعات بیماران
نسخه 8.2
تاریخ به روز رسانی: 18 شهريور 1393
 • اصلاح خطای گزارش شده در اضافه کردن اطلاعات از کامپیوتر دیگر
 • انجام تغییرات مربوط به بیمه تآمین اجتماعی در مراکز درمانی
 • عدم نمایش بیمارانی که قبلا ثبت شده اند ولی شماره بیمه متفاوتی با بیماری که وارد می شود دارند
 • عدم پرش از روی دکمه ثبت نسخه با چند بار اینتر زدن
 • افزوده شدن امکان ورود تاریخ در حالت برعکس در قسمت تنظیمات
نسخه 8.1
تاریخ به روز رسانی: 22 مرداد 1393
 • سازگار شدن ورود تعرفه ها با ویندوز 8
 • قرار گیری تمام نسخه هایی که قبلاً در بیمه خویش فرما ثبت شده در بیمه ایرانیان
 • اصلاح حالت تکراری بودن برای بیمارانی که به چند پزشک مختلف در یک مرکز درمانی مراجعه می کنند
نسخه 8.0
تاریخ به روز رسانی: 13 مرداد 1393
 • اصلاح بارگزاری اطلاعات بیمارانی که قبلا ثبت شده اند در نسخه چند پزشکی
 • اصلاح ثبت نسخه های تکراری
 • اصلاح گزارش شماره L1102-100 در بیمه تأمین اجتماعی
 • آپدیت فایل خروجی بیمه سلامت به nos10
 • آپدیت تصاویر پس زمینه و درباره ما برای پیش شماره های جدید تلفن پرناک
نسخه 7.9
تاریخ به روز رسانی: 4 مرداد 1393
 • اصلاح پیام اخطار برای ثبت نسخه های تکراری
 • افزوده شدن تنظیم پرش از فیلد های غیر ضروری بیمه تأمین اجتماعی در منوی تنظیمات
 • اصلاح زدن دکمه Enter روی گزینه افزودن ویزیت
 • ازگزاری اطلاعات بیمارانی که قبلا ثبت شده اند در نسخه مخصوص چند پزشک
 • اصلاح قرارگیری مکان نما روی شماره صفحه دفترچه و ...
 • اصلاح جلد بیمه تآمین اجتماعی (ستون تعرفه خدمت)
نسخه 7.8
تاریخ به روز رسانی: 17 تير 1393
 • در قسمت گزارش پیشرفته برای تامین اجتماعی پزشک ​دو  گزارش جدید اضافه شد
نسخه 7.7
تاریخ به روز رسانی: 9 تير 1393
 • اصلاح شیوه بارگزاری اطلاعات بیمارانی که قبلا ثبت شده اند در بیمه تأمین اجتماعی
 • افزوده شدن آرم بیمه تأمین اجتماعی به گزارشات چاپی
 • اختیاری شدن ورود اطلاعات شماره صفحه، جنسیت و تاریخ ارائه خدمت در بیمه تأمین اجتماعی
 • پرش از روی فلید پزشک خانواده و تاریخ ارائه خدمت جهت افزایش سرعت در ورود نسخ بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی
نسخه 7.6
تاریخ به روز رسانی: 22 خرداد 1393
 • اصلاح خطای 408 در هنگام چاپ خروجی بیمه
نسخه 7.5
تاریخ به روز رسانی: 17 خرداد 1393
 • اصلاح خطای گزارش شده در گزینه دریافت اطلاعات از رایانه دیگر (در مراکز درمانی)
نسخه 7.2
تاریخ به روز رسانی: 17 ارديبهشت 1393
 • تعریف ضرایب K برای خدمات و قابلیت ویرایش آنها
نسخه 7.1
تاریخ به روز رسانی: 13 ارديبهشت 1393
 • اصلاح خطای گزارش شده در گزینه تست فایل بیمه خدمات درمانی در منوی امکانات
نسخه 7.0
تاریخ به روز رسانی: 25 فروردين 1393
 • اصلاح شیوه بارگزاری اطلاعات بیمارانی که قبلا ثبت شده اند
 • اصلاح گزارش های چاپی مربوط به بیمه کمیته امداد
 • اصلاح خطای گزارش شده در انتقال نسخه ها به کامپیوتر سرور
نسخه 6.8
تاریخ به روز رسانی: 30 بهمن 1392
 • به روز رسانی به صورت اتومات چک می شود
 • مشکل گزارش شده در جلد بیمه سلامت حل شده است
 • امکان تغییر کلیه قیمت های نسخ ثبت شده اضافه گردید
 • با وارد کردن شماره سریال، مشخصات ثبت شده بیمار به درستی بارگزاری می شود
 • در پیغام هشدار « آیا نسخه تکراری ثبت شود؟» دکمه پیش فرض به خیر تغییر پیدا کرد
 • برای ثبت نسخه بعدی مکان نما بر روی سریال بیمه تنظیم شد